MUŞ MEM, BAŞVURULARIN BAŞLADIĞINI DUYURDU
Muş Milli Eğitim Müdürlüğü Unvan Değişikliği Yazılı Sınav Başvurusuyla ilgili duyuru yayınladı.
Tarih: 28.10.2020 08:33:06

Muş Milli Eğitim Müdürü Enver Kıvanç imzalı duyuruda “Milli Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmelik kapsamında, Bakanlığımızın merkez ve taşra teşkilatlarında görev yapan personele yönelik 06.12.2020 tarihinde yapılacak olan unvan değişikliği yazılı sınavına dair hazırlanan "Milli Eğitim Bakanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatı Unvan Değişikliği Yazılı Sınav Başvuru Kılavuzu" gönderilmiştir. Gönderilen kılavuzun ilçeniz-Okulunuz-Kurumunuz-Şubenizde görev yapan tüm personellerine imza karşılığı tebliğ edilerek tebliğ tebellüğ belgesinin özlük dosyasına bırakılmasını ve konu ile ilgili herhangi bir aksaklığa mahal verilmeden işlemlerin yapılmasını rica ederim” ibareleri kullanıldı.

Unvan Değişikliği Yazılı Sınav Başvuru İşlemleri

Unvan değişikliği yazılı sınav başvurusu ile ilgili açıklamalarda “ Unvan değişikliği yazılı sınavına başvuruda bulunacakların MEBBİS e-Personel Modülündeki öğrenim durumu, hizmet durumu ve benzeri bilgilerinde eksiklik ya da yanlışlık olması durumunda, düzeltmeye esas belgeleri ile birlikte başvuruları üzerine merkez teşkilatı birimleri ile il millî eğitim müdürlüklerince gerekli düzeltmeler MEBBİS modülünde yapılacaktır. (Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu kararlarına göre görevine iade edilenlerin, MEB´deki hizmet süresine dâhil edilmeyen açık sürelerin hesabı için e-Personel modülünde yer alan “MEB´den Ayrılma İşlemi” ekranından açık süre bilgilerinin doldurulması gerekmektedir.) Bu konuyla ilgili sorumluluk; adayda ve merkez teşkilatı personeli bakımından özlük dosyalarının tutulduğu birim, taşra teşkilatı personeli bakımından ise ilçe/il millî eğitim müdürlüklerinde olacaktır. Unvan değişikliği yazılı sınavına katılmak isteyen adaylar başvurularını, Kılavuzda belirtilen süreler içerisinde, http://mebbis.meb.gov.tr internet adresinde yer alan Elektronik Başvuru Formunu eksiksiz ve doğru olarak doldurmak suretiyle yapacaktır. Başvuruyu kabul edecek birimler, başvuru işlemi sırasında adayın mezuniyeti itibarıyla bu Kılavuzun “Yazılı Sınav Başvuru Şartları” başlıklı 3´üncü maddesinde yer alan unvanlar için belirlenen okullardan mezun olduklarını diplomaları üzerinden kontrol edecektir.  Adaylar, atamaya esas öğrenim belgesini, öğrenim belgesi yeterli olmayanlar ise transkript sertifikalarını tarayarak en az 50 KB, en fazla 135 KB olacak şekilde başvuru ekranına yükleyecektir. Adayların onaylanan başvuru çıktısı, merkez teşkilatı personeli bakımından görev yaptıkları birimlerce, taşra teşkilatı personeli bakımından ise görev yaptıkları il millî eğitim müdürlüklerince muhafaza edilecektir. Adaylar, başvurularının onaylanıp onaylanmadığını başvuru yaptıkları http://mebbis.meb.gov.tr internet adresinden başvuru süresi içerisinde takip edecektir. Adaylar, Elektronik Başvuru Formu ile yapmış oldukları başvurularında, Kılavuzda belirtilen bütün şartları taşıdığını kabul etmiş sayılır. Yapılan eksiklik ve yanlışlıklardan adaylar sorumlu olacaktır. Başvuru sırasında adaylar tarafından yapılacak itirazlar, merkez teşkilatı personeli bakımından merkez teşkilatı birimleri, taşra teşkilatı personeli bakımından ise ilçe/il millî eğitim müdürlüklerince başvuru süresi içerisinde değerlendirilerek sonucundan aday bilgilendirilecektir. Sınava girecek engelli adayların tespiti MEBBİS modülü üzerinden yapılacak; bu kapsamda sınavda, adayların engel durumu dikkate alınarak tedbir hizmeti sağlanacaktır. Sınav öncesinde veya sınav anında ÖDSGM tarafından tedbir alınmasını gerektirecek herhangi bir engel durumu olan ancak MEBBİS modülünde engel durumu görünmeyen adaylar, sağlık kurulu  raporu, özürlü/engelli kimlik kartının kurum onaylı örneği veya engel durumunun resmî olarak işlenmiş olduğu nüfus cüzdanı/T.C. kimlik kartı belgelerinden herhangi birinin nüshasını başvuruyu ilk onaylayan birime teslim edecek ve “Elektronik Başvuru Formu”nda “engel durumu” ve “almak istediği hizmet” kutucuğunu işaretleyecektir. Beyan edilen engel durumunun doğruluğundan başvuruyu yapan aday, raporun geçerliliğinden ise başvuruyu ilk onaylayan birim sorumlu olacaktır” ifadeleri yer aldı.

Unvan Değişikliği Yazılı Sınav Uygulama

Yayınlanan duyuruda yazılı sınavın uygulanış kriterleri hakkında ise “ Yazılı sınav, bu Kılavuzda belirtilen sınav merkezlerinde 06 Aralık 2020 Pazar günü saat 10.00´da 81 il merkezinde başlayıp, tek oturum olarak yapılacak ve 75 dakika sürecektir. Kimlik kontrolleri ve salonlara yerleştirmenin zamanında yapılabilmesi için adaylar en geç saat 09.30´da sınav giriş belgelerinde belirtilen sınav binalarında hazır bulunacaktır. Yanlarında fotoğraflı sınav giriş belgesi ve geçerli kimlik belgesi (üzerinde T.C. kimlik numarası yer alan nüfus cüzdanı/T.C. kimlik kartı, sürücü belgesi, geçerlik süresi devam eden pasaport) bulunmayan adaylar kesinlikle sınava alınmayacaktır. Adaylar yanlarında, kurşun kalem, kalemtıraş ve silgi bulunduracaktır. Ayrıca adaylar, yanlarında şeffaf plastik şişe içerisinde su getirebilecektir. Adaylar, nüfus müdürlüklerince verilen fotoğraflı, imzalı-mühürlü/barkodlu-karekodlu geçici kimlik belgesi/T.C. kimlik kartı talep belgesi ile sınava alınabilecektir. Kullanımı doktor raporu ile belirlenen hasta veya engellilere ait cihazlar (işitme cihazı, insülin pompası, kan şekeri ölçüm cihazı ve benzeri) hariç olmak üzere yanlarında; çanta, cüzdan, cep telefonu, saat, kablosuz iletişim sağlayan cihazlar ve kulaklık, kolye, küpe, bilezik, yüzük, broş ve benzeri eşyalar ile her türlü elektronik ve/veya mekanik cihazlarla, depolama kayıt ve veri aktarma cihazları, data bank, sözlük, hesap makinesi, kâğıt, kitap, defter, not defteri vb. dokümanlar, pergel, açıölçer, cetvel vb. araçlar, ruhsatlı veya resmi amaçlı olsa bile silah ve silah yerine geçebilecek nesneleri bulunduran adaylar sınav binasına alınmayacaktır. Adaylar, fotoğraflı sınav giriş belgesinde belirtilen sıra numarasında oturacak; gerektiğinde adayın yerini değiştirme yetkisi salon başkanına ait olacaktır. Gerekli kimlik kontrolleri ve yerleştirme işlemlerinden sonra salon başkanı sınavda uyulacak kuralları hatırlatacak; sınav evrakının bulunduğu sınav paketlerini adayların önünde açarak cevap kâğıtlarını dağıtacaktır. Adaylar, cevap kâğıdında yazılı olan T.C. kimlik numarası, adı, soyadı bilgilerini kontrol edecek; hata varsa salon görevlilerine bildirerek tutanak tutulmasını isteyecektir. Adayın adına düzenlenmiş cevap kâğıdı bulunmuyorsa veya cevap kâğıdı kullanılamayacak durumdaysa yeni bir cevap kâğıdına adayın kimlik bilgileri salon başkanının açıklamalarına göre yazılacaktır. Salon görevlileri adaylara soru kitapçıklarını (A ve B kitapçığı) ve cevap kâğıtlarını kontrol ederek dağıtacaktır. Adaylar, soru kitapçığı ve cevap kâğıdını kontrol ederek soru kitapçığında eksik sayfa veya baskı hatası varsa kitapçığın değiştirilmesini isteyecektir. Adaylar, cevap kâğıdı üzerinde işaretlemeleri kurşun kalemle yapacaktır. Sınavda cevap kâğıdının başkaları tarafından görülmesi veya herhangi bir dokümandan kopya çekilmesi halinde durum salon görevlileri tarafından tutanakla tespit edilecektir. Ayrıca ikili veya toplu kopya çektiği bilgisayar ortamında tespit edilen adayların sınavı geçersiz sayılacaktır. Adaylar, sorulara verdiği cevapları almayacak; bu kurala uymayanların sınavı geçersiz sayılacaktır. Sınav başladıktan sonra ilk 15 dakika içinde sınav binasına gelen ve bina sınav komisyonunca uygun görülen adaylar sınava alınacak, ancak bu adaylara ek süre verilmeyecektir. Adaylar, sınavın ilk 30 dakikası tamamlanmadan ve sınav bitimine 15 dakika kala sınav salonundan ayrılamayacaktır. Kurallara uymayan adayların sınavı iptal edilecek ve sınava devam etmelerine izin verilmeyecektir. Ancak salon görevlileri, gerekli görmeleri halinde diğer adayların dikkatini dağıtmamak ve zaman kaybetmelerine yol açmamak için kural dışı davranışlarda bulunanlara sınav sırasında uyarıda bulunmayabilecektir. Bu adayların sınavlarının geçersiz sayılması için kusurları ve kimlik bilgileri bir tutanakla sınav evrakına eklenecektir. Sınav bitiminden sonra; Adaylar, soru kitapçığı ile cevap kâğıdını salon görevlilerine teslim edecek ve salon yoklama tutanağını imzalayacaktır. Salon görevlileri, salona ait sınav evrakını (soru kitapçığı, cevap kâğıdı ve varsa tutanaklar) adayların önünde kontrol ederek toplayacak; sınav evrakı dönüş zarfına koyup kapattıktan sonra bina sınav komisyonuna teslim edecektir. Bina sınav komisyonu, salonlardan gelen sınav paketlerini ait oldukları sınav evrak kutularına koyarak seri numaralı güvenlik kilidi ile kapatacak ve görevli kuryelere tutanakla teslim edecektir. Unvan Değişikliği yazılı sınav soruları ve cevap anahtarları 08 Aralık 2020 tarihinde http://www.meb.gov.tr internet adresinde yayınlanacaktır” ibarelerine yer verildi.

Unvan Değişikliği Yazılı Sınav Değerlendirme

Muş Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yayınlanan unvan değişikliği sınav duyurusunda sınavın değerlendirme kriterleri ise “Sınava giren tüm adaylar için [Puan = (Doğru Sayısı/Soru Sayısı) x 100] formülü kullanılarak başarı puanı hesaplanacaktır. Değerlendirme 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacak, doğru cevaplar dikkate alınarak 60 ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacaktır. Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecektir. Sınavda yer alacak her soru puan olarak eşit ağırlığa sahiptir. Tam puan virgülden sonra ondalık dilim ne olursa olsun bir üst puana tamamlanmayacaktır. Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir. Değerlendirme sırasında hatalı soru/sorular çıkması durumunda, 9/12/2016 tarihli ve 29913 sayılı Resmî Gazete´de yayımlanan 02/12/2016 tarihli ve 6764 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun´un 69´uncu maddesiyle, 17/2/2011 tarihli ve 6114 sayılı Kanunun 7´nci maddesinin ikinci fıkrasına eklenen “Sınavlarda iptaline karar verilen  sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılır.” hükmü gereğince değerlendirme yapılacaktır. Adayların; sınav puanının eşit olması hâlinde başarı sıralaması, Millî Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmeliğin ilgili hükümleri doğrultusunda değerlendirilecektir” şeklinde açıklandı. 
Kaynak:

Anahtar Kelimeler: BAŞVURULARIN BAŞLADIĞINI DUYURDU
Okuyucu Yorumları (0 yorum)
Adınız Soyadınız *
E-Posta *
 
Telefon
Güvenlik *
Yenile
 
Yorumunuz *
POLAT, ETKİLEYECİ BELAGATİ İLE MEST ETTİ
POLAT, ETKİLEYECİ BELAGATİ İLE MEST ETTİ
Muş İl Müftülüğü´nün Mevlit Kandili dolayısıyla hazırlamış olduğu, ‘Peygamberimiz Ve Çocuk´ temalı canlı yayının konuğu, Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat oldu.
VALİ GÜNDÜZÖZ´DEN, DIŞ MİHRAKLARA TARİHİ AYAR!
VALİ GÜNDÜZÖZ´DEN, DIŞ MİHRAKLARA TARİHİ AYAR!
Muş Valisi Doç. Dr. İlker Gündüzöz´ün, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla, hükümet konağı önünde ki konuşmasında, vatan hainlerine ve dış mihraklara vermiş olduğu ayar, etkinliklere damga vurdu.
TARİHİ MEKANDA, SANAT ZİYAFETİ
TARİHİ MEKANDA, SANAT ZİYAFETİ
Muş´un tarihi mekanlarından olan Yıldızlı Han´da, düzenlenen ´Muşlu Geçmiş Zaman Fotoğraf ve Resim Sergisi´ ziyaretçilerin akınına uğradı.
MEVLİD-İ NEBİ HAFTASI ETKİNLİĞİ
MEVLİD-İ NEBİ HAFTASI ETKİNLİĞİ
AK Parti Bulanık Gençlik Kolları Başkanlığı, Mevlid-i Nebi Haftası kapsamında stant açtı.
MALAZGİRT´TE 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI KUTLAMALARI
MALAZGİRT´TE 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI KUTLAMALARI
29 Ekim Cumhuriyet Bayramının 97. Yıl dönümü dolayısıyla tarihi ilçe Malazgirt´te kutlamalar düzenlendi. Düzenlenen kutlamalarda Malazgirt Kaymakamı Emre Yalçın, konuşma gerçekleştirdi.
KIVANÇ, KAHRAMANLARI ANDI
KIVANÇ, KAHRAMANLARI ANDI
29 Ekim Cumhuriyet Bayramının 97. Yılı münasebetiyle Muş Milli Eğitim Müdürü Enver Kıvanç, milli mücadeleye kan ve can veren kahramanları andı.
HASKÖY´DE CUMHURİYETİN 97. YIL DÖNÜMÜ ETKİNLİKLERİ
HASKÖY´DE CUMHURİYETİN 97. YIL DÖNÜMÜ ETKİNLİKLERİ
29 Ekim Cumhuriyet Bayramının 97. yıl dönümü ekinlikleri Hasköy´de törenlerle kutlanıldı.
BULANIK´TAKİ ETKİNLİKLER, COŞKUYLA KUTLANDI
BULANIK´TAKİ ETKİNLİKLER, COŞKUYLA KUTLANDI
Bulanık Hükümet Konağı önündeki tören alanında 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı´nın 97. Yıl dönümü, Bulanık Kaymakamı ve Belediye Başkanı Mehmet İlidi öncülüğünde coşkuyla kutlandı.
AVCI´DAN, CUMHURİYET BAYRAMI DEĞERLENDİRMESİ
AVCI´DAN, CUMHURİYET BAYRAMI DEĞERLENDİRMESİ
Cumhuriyet Bayramının 97. Yıl dönümü dolayısıyla Varto Kaymakamı Ertuğrul Avcı değerlendirmelerde bulundu.
VALİ GÜNDÜZÖZ´DEN 29 EKİM MESAJI
VALİ GÜNDÜZÖZ´DEN 29 EKİM MESAJI
Muş Valisi Doç. Dr. İlker Gündüzöz 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı münasebetiyle bir mesaj yayınlayarak, Cumhuriyet Bayramını kutladı.
İL MÜFTÜSÜ İMAMOĞLUNUN, MEVLİD-İ NEBİ AÇIKLAMALARI
İL MÜFTÜSÜ İMAMOĞLUNUN, MEVLİD-İ NEBİ AÇIKLAMALARI
Muş İl Müftüsü Peygamberimiz Hz. Muhammed´in (SAV) dünyaya teşriflerinin yıl dönümü dolayısıyla açıklamalarda bulundu.
MUŞ AÇSH´DEN ANLAMLI ZİYARET
MUŞ AÇSH´DEN ANLAMLI ZİYARET
Cumhuriyetin kuruluşunun 97. yıl dönümü münasebetiyle Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.
MŞÜ EĞİTİM FAKÜLTESİNDEN ONLİNE TOPLANTI
MŞÜ EĞİTİM FAKÜLTESİNDEN ONLİNE TOPLANTI
Muş Alparslan Üniversitesi Eğitim Fakültesi 2020-2021 yılı Akademik Kurul Toplantısını online olarak gerçekleştirdi.
KÖY MUHTARI TAZİYEEVİNİ SINIFA DÖNÜŞTÜRDÜ
KÖY MUHTARI TAZİYEEVİNİ SINIFA DÖNÜŞTÜRDÜ
Muş´un Varto ilçesine bağlı Onpınar köyünde, evlerinden Eğitim Bilişim Ağı´na (EBA TV) bağlanma imkanı olmayanlar için taziyeevini sınıfa dönüştüren muhtar Ali Akdeniz, böylece öğrencilerin uzaktan eğitim günlerinde derslerinden geri kalmamalarını sağlıyor.
KAYMAKAM YALÇIN´DAN KANDİL KUTLAMASI
KAYMAKAM YALÇIN´DAN KANDİL KUTLAMASI
Malazgirt İlçe Kaymakamı Emre Yalçın, Mevlid Kandili Münasebetiyle açıklamalarda bulunarak vatandaşların kandilini kutladı.
İLİDİ´DEN 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI AÇIKLAMASI
İLİDİ´DEN 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI AÇIKLAMASI
Bulanık Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet İlidi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı münasebetiyle açıklamalarda bulundu.
DEVLET DESTEĞİYLE, EVLER DAHA SICAK
DEVLET DESTEĞİYLE, EVLER DAHA SICAK
Orman Genel Müdürlüğü tarafından "Murat Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi" kapsamında, Gelir Arttırıcı Ve Hayat Şartlarının İyileştirilmesine Yönelik Yatırımlar bünyesinde Muş´ta ki orman köylerindeki evlerin dış cephe izolasyonları yapılıyor.
AVCI´DAN MEVLİD KANDİLİ AÇIKLAMALARI
AVCI´DAN MEVLİD KANDİLİ AÇIKLAMALARI
Varto Kaymakamı Ertuğrul Avcı, Peygamber Efendimizin (SAV) dünyaya teşriflerinin yıldönümü dolayısıyla açıklamalarda bulundu.
AKILLARDA SORU İŞARETLERİ BIRAKAN HIRSIZLIK VAKASI
AKILLARDA SORU İŞARETLERİ BIRAKAN HIRSIZLIK VAKASI
Gece saatlerinde Muş Merkeze bağlı Sunay Mahallesinde beyaz eşya yetkilisinde gerçekleşen hırsızlık olayında, yaklaşık 6 bin lira maddi zarar ortaya çıktı.
29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI KUTLANIYOR
29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI KUTLANIYOR
Malazgirt Kaymakamı Emre Yalçın, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı´nın yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.
ŞEKER PANCARINDAN BEKLENTİ 450 MİLYON LİRA
ŞEKER PANCARINDAN BEKLENTİ 450 MİLYON LİRA
Türkiye´nin şeker ihtiyacının bir bölümünün karşılandığı Muş´ta, tarlalardan sökülen pancarın fabrikada şekere dönüştürülmesiyle ekonomiye 450 milyon lira katkı sağlanması hedefleniyor
İrtibat Hattımız

İRTİBAT HATTIMIZ:

0436 212 85 35

Başlangıç Tarihi
Bitiş Tarihi
Muş İl Gazetesi
25.06.2020
DOLAR
8.6584
EURO
10.1456
Muş için namaz vakitleri
İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsi
05:40 07:23 12:26 14:52 17:10 18:40
Çok Okunanlar
Çok Yorumlananlar
Ne mutludur o kişi ki yoldaşı, haset değildir?

Mevlana
622 Peygamberimizin(s.a.v.) Mekkede`den hicretle Medine`ye girişi
1663 Uyvar Kalesi`nin fethi
1922 Bolvadin`in kurtuluşu
2006 Yaprak dökümünün başlaması.