İHALE İLANI

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI

25.12.2018 07:07:43

İHALE İLANI 

T.C.

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI

 

Üniversitemiz Külliyesinde bulunan ve aşağıda özellikleri belirtilen yerler karşılarında belirtilen amaçlar için kullanılmak üzere 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45´inci maddesi kapsamında Açık Teklif Usulü ile kiraya verilecektir.

1- İhale konusu işin niteliği, yeri ve miktarı aşağıdaki tabloda ayrıntılı olarak belirtilmiştir.

2- Kira şartnameleri mesai saatleri içerisinde Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığında bedelsiz olarak görülebilir ancak ihaleye teklif verecek olanların; İdarece onaylı kira şartnamesi ve eklerini satın alması zorunludur.

Şartname bedeli 50,00 TL´dir.

3- İhale Muş Alparslan Üniversitesi Rektörlüğü Merkezi Kütüphane Toplantı Salonunda yapılacaktır.

İhale saatleri aşağıda belirtilmiştir.

KİRA SÜRESİ

YÜZ ÖLÇÜMÜ  (m2)

KİRALANAN YER

KİRA AMACI

TAHMİN EDİLEN BEDEL

(Bir Yıllık)

GEÇİCİ TEMİNAT (%10)

İHALENİN YAPILACAĞI

TARİH

SAAT

2 (İki) Yıl

78,23 m2

Sağlık Yüksekokulu Kantini

Kantin

31.000,00 TL

3.100,00 TL

07/01/2019

10.00

2 (İki) Yıl

18,30 m2

Üniversite Çarşısı Z-17 Numaralı Dükkan

Çiğköfte Dükkanı

2.000,00 TL

200,00 TL

07/01/2019

11.00

4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler :

a)     Yasal yerleşim yerini gösterir belge (gerçek kişilerde ikametgah belgesi, tüzel kişilerde idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı olduğu Ticaret veya Sanayi odasından ihalenin yapılmış olduğu yılda alınmış sicil kayıt belgesi),

b)     Tebligat için Türkiye´de adres gösterilmesi ve irtibat için telefon veya varsa faks numarası ile elektronik posta adresi. (Şartname ekinde verilecek tebligat/adres beyanı)

c)     Tüzel kişilerde vergi kimlik beyanı, gerçek kişilerde Nüfus Cüzdan Fotokopisi (Nüfus Cüzdanın aslı ihale sırasında ibraz edilecektir.)

d)     Mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğuna dair ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış belge, (Çiğköfte Dükkanı İçin İstenilmeyecektir.)

e)     Teklif vermeye yetkili olduğunu gösterir noter tasdikli imza beyannamesi,

f)       Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler,

g)     Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

h)     Kira şartnamesinin satın alındığına dair belge. Şartname bedeli TR31 0001 0000 9551 6696 5350 02 nolu ıban hesabına katılımcının kimlik numarası/vergi numarası belirtilerek yatırılacaktır.

i)       Geçici teminata ilişkin belge, (Banka Mektubu olması halinde süresiz olmalıdır. Geçici Teminatı Nakit olarak yatırmak isteyenler Muş Alparslan Üniversitesi Rektörlüğü Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının Ziraat Bankası Muş Şubesi nezdindeki TR31 0001 0000 9551 6696 5350 02 nolu IBAN hesabına istekli bilgileri ve teklif verilen yer belirterek yatırabilirler.)

j)       Adli Sicil Kaydı Belgesi (gerçek kişi ise kendinin, tüzel kişi olması halinde ortaklarının tümüne ait ve ihalenin yapıldığı ayda alınmış olan.)

k)     İmzalı ve onaylı Yer Gördü Belgesi (Şartname ekinde verilecektir.)

l)       İhale tarihinden en fazla 15 gün öncesine ait “vergi borcu olmadığını” gösterir belge,

m)    İhale tarihinden en fazla 15 gün öncesine ait “SGK prim borcu olmadığını “gösterir belge,

n)     Bağlı bulunduğu meslek veya esnaf odasından, ihale ile ilgili ilk ilan tarihinin veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış olan ihaleden men yasağı olmadığına dair belge, (Çiğköfte Dükkanı için kayıtlı olduğu herhangi bir oda vb. olmaması halinde ekap sorgu çıktısı kullanılabilecektir.)

  • o)     Sağlık Yüksekokulu Kantini için son 5 (Beş) yıl içerisinde kamu kurum ve kuruluşlarında kantin işlettiğine dair en az 1 (Bir) yıllık iş deneyimini gösterir belge,

p)     Sağlık Yüksekokulu Kantini için  gerçek kişilerde MEB onaylı “Kantin İşletmeciliği Ustalık Belgesi”, tüzel kişilerde faaliyet alanının kantin, kafeterya ve pastane işletmeciliği olduğunu gösterir belge,

q)     Tevdi edilen belgelerin asıl veya suretleri kurumumuzdan ya da noterden tasdikli olmak zorundadır.

r)      Posta ile yapılacak olan başvurular dikkate alınmayacaktır.

5- İstenilen belgeleri içeren zarf, ihale saatine kadar Rektörlük Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına verilebilecektir. İhale saatine kadar idareye ulaşmayan zarflar değerlendirmeye alınmayacaktır.

6- Kiraya verilecek taşınmazlarla ilgili her türlü vergi, resim ve harç kiracıya aittir.

7- Kiraya verilecek taşınmazlarda ihale bedelinin %18´i oranında KDV alınır.

8- Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İLAN OLUNUR.
Anahtar Kelimeler: İHALE, İLANI,
İrtibat Hattımız

İRTİBAT HATTIMIZ:

0436 212 85 35

Başlangıç Tarihi
Bitiş Tarihi
İHALE İLANI
İHALE İLANI
SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
İHALE İLANI
İHALE İLANI
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI
İHALE İLANI
İHALE İLANI
Muş Devlet Hastanesi 2 Kısım Test Karşılığı Laboratuvar Cihazı Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19´uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İHALE İLANI
İHALE İLANI
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI MSB BAĞLILARI 49´UNCU KOMANDO TUGAY KOMUTAN YARDIMCILIĞI
İHALE İLANI
İHALE İLANI
YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI
İHALE İLANI
İHALE İLANI
Elazığ İşletme Müdürlüğümüz ve bağlı ünitelerde bulunan personellere kışlık melbusat alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İHALE İLANI
İHALE İLANI
MUŞ-MERKEZ KARABEY KÖYÜ VE AYRANCI MEZRASI KANALİZYON ŞEBEKESİ YAPIMI, FOSSEPTİK İNŞAATLARI YAPIMI İŞİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda ye
İHALE İLANI
İHALE İLANI
K.Y.K. MUŞ İL MÜDÜRLÜĞÜ
İHALE İLANI
İHALE İLANI
MUŞ ŞEHİT YÜCEL KURTOĞLU GÜZEL SANATLAR LİSESİ MÜDÜRÜĞÜ
İHALE İLANI
İHALE İLANI
YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI
İHALE İLANI
İHALE İLANI
MUŞ İL ÖZEL İDARESİ
İHALE İLANI
İHALE İLANI
GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜDÜRLÜKLERİ
İHALE İLANI
İHALE İLANI
MUŞ BELEDİYESİ
İHALE İLANI
İHALE İLANI
MUŞ İL ÖZEL İDARESİ
SAĞLIK BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK MUŞ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
SAĞLIK BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK MUŞ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
SAĞLIK BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK MUŞ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
İHALE İLANI
İHALE İLANI
Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı
İHALE İLANI
İHALE İLANI
SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜDÜRLÜKLERİ-MUS
İHALE İLANI
İHALE İLANI
SAĞLIK BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
İHALE İLANI
İHALE İLANI
AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜĞÜ
İHALE İLANI
İHALE İLANI
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Muş İl Gazetesi
20.03.2019
DOLAR
5.4345
EURO
6.1114
Muş için namaz vakitleri
İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsi
05:40 07:23 12:26 14:52 17:10 18:40
Çok Okunanlar
Çok Yorumlananlar
Kanaatten hiç kimse ölmedi, hırsla da hiç kimse padişah olmadı.

MEVLANA (R.A)
1513 Osmanlı şehzadelerinden Korkut Çelebi Kütahya`da öldü. Doğumu. Amasya, 1470.