İHALE İLANI

İHALE İLANI

14.8.2019 17:54:07

İHALE İLANI

 

1- Mülkiyeti Belediyemize ait, Çöğürlü Köyü yeni hastane yanında bulunan tapuda, 578 ada, 1. parselde kayıtlı taşınmaz üzerinde halen yapımına devam edilen listedeki Zemin kat 59, 62, 63, 65 bağımsız bölüm numaralı asma katlı dükkânlar, 1´inci kat 69 bağımsız bölüm numaralı kafeterya, 2´inci kat 1, 3, 4, 5 ve 7 bağımsız bölüm numaralı 3+1 daireler ile 2 ve 6 bağımsız bölüm numaralı 2+1 daireler, 3´üncü kat 8, 10, 11, 12 ve 14 bağımsız bölüm numaralı 3+1 daireler ile 9 ve 13 bağımsız bölüm numaralı 2+1 daireler, 4´üncü kat 15, 17, 18, 19 ve 21 bağımsız bölüm numaralı 3+1 daireler ile 16 ve 20 bağımsız bölüm numaralı 2+1 daireler, 2886 sayılı Devlet İhale kanunu 37. maddesi gereğince kapalı teklif usulü satılmak üzere Belediyemizce ihaleye çıkarılmıştır.

 

2- Satış İhalesi,21/08/2019 Çarşamba Günü saat 10:00´da Muş BelediyesiMeclis Toplantı Salonunda aralıksız olarak, o gün bitmesi durumunda ertesi günü aynı yerde ve aynı saatte devam edecektir.

 

3- İstekliler tek geçici teminatla bir işyeri veya konut alıncaya kadar, geçici teminat miktarı aynı veya daha az olan tüm taşınmazların satış ihalesine katılarak pey sürebilir. Birden fazla işyeri veya konut almak isteyenler her bir işyeri ve konut için ayrı geçici teminat yatırmak zorundadır.

 

4- İhalelerde uygun teklif veren istekliler kesinleşen ihale kararı tebliğinden sonra 15 gün içerisinde sözleşme için gerekli belgeler tamamlanıp, ihale damga vergisi, İhale karar pulu ve kesin teminat yatırıldıktan sonra sözleşme imzalanır. Sözleşme yapıldıktan sonra 30 gün içerisinde satış bedelinin tamamını peşin olarak ödenir. 30 günlük süre içerisinde satış bedeli ödenmemesi halinde % 6´lık kesin teminat irad kaydedilerek Sözleşme fesh edilir.   

5-  5 işyeri ve 21 dairenin ayrı ayrı muhammen bedeli ve geçici teminat miktarları aşağıya belirtilmiştir.

 

KAT NO:

SIRA NO:

NİTELİĞİ:

YÖN:

ALANI

MUHAMMEN
BEDEL:

GEÇİCİ
 TEMİNAT

ZEMİN KAT

59

ASMA KATLI
DÜKKAN

K.BATI
 HASTANE ARA  CEPHE

ZEMİN

ASMA

 

 

117,12

98,68

585.600 TL

17.568 TL

ZEMİN KAT

62

ASMA KATLI
DÜKKAN

K.DOĞU
K. YOLLARI ÖNCEPHE

ZEMİN

ASMA

 

 

88,6

60,5

620.200 TL

18.606 TL

ZEMİN KAT

63

ASMA KATLI
DÜKKAN

K.DOĞU
K. YOLLARI ÖNCEPHE

ZEMİN

ASMA

 

 

107,4

114,75

751.800 TL

22.554 TL

ZEMİN KAT

65

ASMA KATLI
DÜKKAN

K.DOĞU
K. YOLLARI ÖNCEPHE

ZEMİN

ASMA

 

 

133,17

105,57

932.190 TL

27.965 TL

1.KAT

69

KAFETERYA

K.BATI  HASTANE
CEPHESİ

TERAS

K.ALAN

569.880 TL

 

94,65

379,92

 

17.096 TL

 KAT NO:

SIRA NO:

NİTELİĞİ:

YÖN:

ALANI:

MUHAMMEN
BEDEL:

GEÇİCİ
 TEMİNAT

2.KAT

1

(3+1) DAİRE

GÜNEY ARKA
CEPHE (OKUL)

194,07

202.000 TL

 6.060 TL

2.KAT

2

(2+1) DAİRE

G.BATI
K.YOLLARI
ÖN CEPHE

133,07

150.000 TL

 4.500 TL

2.KAT

3

(3+1) DAİRE

K.BATI ÖN CEPHE
 K.YOLLARI

171,24

192.000 TL

 5.760 TL

2.KAT

4

(3+1) DAİRE

 KUZEY ÖN CEPHE (TAM ORTA)

169,17

192.000 TL

 5.760 TL

2.KAT

5

(3+1) DAİRE

K.DOĞU
HASTANE ÖN CEPHE

171,24

193.000 TL

 5.790 TL

2.KAT

6

(2+1) DAİRE

K.DOĞU
HASTANE ÖN CEPHE

133,07

152.000 TL

 4.560 TL

2.KAT

7

(3+1) DAİRE

GÜNEY ARKA
CEPHE (OKUL)

194,07

198.000 TL

 5.940 TL

3.KAT

8

(3+1) DAİRE

GÜNEY ARKA
CEPHE (OKUL)

194,07

202.000 TL

 6.060 TL

3.KAT

9

(2+1) DAİRE

G.BATI  K.YOLLARI
ÖN CEPHE

133,07

150.000 TL

 4.500 TL

3.KAT

10

(3+1) DAİRE

K.BATI ÖN CEPHE
 K.YOLLARI

171,24

192.000 TL

 5.760 TL

3.KAT

11

(3+1) DAİRE

 KUZEY ÖN CEPHE (TAM ORTA)

169,17

192.000 TL

 5.760 TL

3.KAT

12

(3+1) DAİRE

K.DOĞU
HASTANE ÖN CEPHE

171,24

193.000 TL

 5.790 TL

3.KAT

13

(2+1) DAİRE

K.DOĞU
HASTANE ÖN CEPHE

133,07

152.000 TL

 4.560 TL

3.KAT

14

(3+1) DAİRE

GÜNEY ARKA
CEPHE (OKUL)

194,07

198.000 TL

 5.940 TL

4.KAT

15

(3+1) DAİRE

GÜNEY ARKA
CEPHE (OKUL)

194,07

202.000 TL

 6.060 TL

4.KAT

16

(2+1) DAİRE

G.BATI K.YOLLARI
ÖN CEPHE

133,07

150.000 TL

 4.500 TL

4.KAT

17

(3+1) DAİRE

K.BATI ÖN CEPHE
 K.YOLLARI

171,24

192.000 TL

 5.760 TL

4.KAT

18

(3+1) DAİRE

 KUZEY ÖN CEPHE (TAM ORTA)

169,17

192.000 TL

 5.760 TL

4.KAT

19

(3+1) DAİRE

K.DOĞU
HASTANE ÖN CEPHE

171,24

193.000 TL

 5.790 TL

4.KAT

20

(2+1) DAİRE

K.DOĞU
HASTANE ÖN CEPHE

133,07

152.000 TL

 4.560 TL

4.KAT

21

(3+1) DAİRE

GÜNEY ARKA
CEPHE (OKUL)

194,07

196.000 TL

 5.880 TL

 

6- İhaleye ilişkin şartname bedeli 500,00 TL (Beş Yüz Türk Lirası) olup, şartname İdarenin belirtilen adresindeki merkez hizmet binasında Mali Hizmetler Müdürlüğü adresinde bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların şartname ve eklerini Mali Hizmetler Müdürlüğünden satın almaları zorunludur. 

7- İhale konusu satışı yapılacak olan işyerleri ve daireler iştirakçiler tarafından görülebilecektir

8- İhaleye ilişkin son başvuru tarihi: 21.08.2019 ve saat 10:00 ‘da olup, başvurular Muş Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğüne yapılacaktır. Bu tarih ve saatten sonra yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. 

9- İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlilik kriterleri

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgelerin teklifleri kapsamında sunmaları gerekir.

 

9.1. Gerçek kişilerin sunması gereken yeterlilik belgeleri

a)      Nüfus cüzdan fotokopisi

b)     Tasdikli nüfus kayıt örneği( İkametgâh adresi yazılı olarak ilgili Nüfus Müdürlüğünden alınacak)

c)      Bu şartnamede belirlenen tutarda geçici teminat tutarının idarenin ilgili banka hesabına veya idarenin tahsilât veznelerine yatırıldığına dair makbuzu.

d)     Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin Noter onaylı vekâletnameyle vekili noter tasdikli imza beyannamesi.

e)      İsteklinin ortak girişi olması halinde, bu şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi ( istekli üzerinde ihale kalması halinde ortaklarca imzalı ortak sözleşmesi verilecektir.)  Ayrıca grubun bütün ortakları idare ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalayacaklardır.

f)       Doküman alındı belgesi (Tahsilât makbuz fotokopisi)

g)      Belediyemize borcu olmadığına dair, ilişik kesme belgesi

 

9.2. Tüzel Kişilerin sunması gereken yeterlilik belgeleri

 

a)      Kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

b)     Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza sirküleri;

c)      İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil  Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d)     Bu şartnamede belirlenen tutarda Geçici Teminat tutarının idarenin ilgili banka hesabına veya idarenin tahsilât veznelerine yatırıldığına dair makbuzu

e)      Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza sürküsü beyannamesi,

f)       İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi.(İstekli üzerine ihale kalması halinde ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesi verilecektir.) Ayrıca, grubun bütün ortakları idare ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalayacaklardır.

g)      Doküman Alındı Belgesi.

h)     Belediyemize borcu olmadığına dair, ilişik kesme belgesi

 

10-İHALEYE KATILAMAYACAK OLANLAR:

          A. İhaleyi yapan idarenin;

           a .  İta amirleri

           b .  İhale işlemlerini hazırlayan, yürütmek, sonuçlandırmak ve denetlemekle görevli olanlar,

           c .    (a) ve (b) bentlerinde belirtilen şahısların eşleri ve ikinci dereceye kadar (ikinci

                 derece  dâhil) kan ve sihri hısımları,

           d . (Değişik alt bent: 02/03/1984 -2990/2 md) (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen şahısların ortakları (bu şahısların yönetim kurulunda görevli olmadıkları anonim ortaklıklar hariç)

              A. Bu Kanunun ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar.

              B. İhale ilanında bahsedilen evrakları belirtilen süreye kadar teslim etmeyenler ya da eksik teslim edenler,

 

11- İhale komisyonu sıfatıyla hareket eden Belediye Encümeni uygun bedeli tespitte ve ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

 

ADRES: Muş Belediyesi - MUŞ
TELEFON: 
0 436 212 12 81 
FAKS : 0 436 212 54 15

                                                                                       Muş Belediye Başkanlığı

                                                                                       Mali Hizmetler Müdürlüğü
Anahtar Kelimeler: İHALE, İLANI
İrtibat Hattımız

İRTİBAT HATTIMIZ:

0436 212 85 35

Başlangıç Tarihi
Bitiş Tarihi
İHALE İLANI  MUŞ ÖZEL İDARESİ
İHALE İLANI MUŞ ÖZEL İDARESİ
7 Kalem Spor Malzemesi Alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İHALE İLANI  MUŞ GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ
İHALE İLANI MUŞ GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ
İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZE BAĞLI BİRİMLERDE KULLANILMAK ÜZERE 265 TON LİNYİT KÖMÜRÜ VE 10 TON MEŞE ODUN ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19´uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almak
DÜZELTME İLANI
DÜZELTME İLANI
Muş İl Emniyet Müdürlüğü hizmetlerinde kullanılmakta olan tüm motorlu araçların Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigorta Poliçelerinin Yenilenmesi Hizmeti Alımı İşinin 25.11.2019 tarihinde ihale edileceği ilan edilmiştir. Ancak Kanunun
İHALE İLANI  EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  MUŞ İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ
İHALE İLANI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MUŞ İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ
Muş İl Emniyet Müdürlüğü hizmetlerinde kullanılmakta olan tüm motorlu araçların Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigorta Poliçelerinin Yenilenmesi Hizmeti Alımı İşi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre aç
İHALE İLANI
İHALE İLANI
JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI MUŞ İL JANDARMA KOMUTANLIĞI
İHALE İLANI
İHALE İLANI
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI 14. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı 3üncü Etap Projesi Yapım İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektron
İHALE İLANI
İHALE İLANI
MSB AKARYAKIT İKMAL VE NATO POL TESİSLERİ İŞ BAŞKANLIĞI MSB ANT DOĞU BÖLGE 5.İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ / ELAZIĞ
İHALE İLANI
İHALE İLANI
SAĞLIK BAKANLIĞI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ HASKÖY DEVLET HASTANESİ BAKIM ONARIM İŞİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
İHALE İLANI
İHALE İLANI
MUŞ İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ
İHALE İLANI
İHALE İLANI
MUŞ ÖZEL İDARESİ
İHALE İLANI
İHALE İLANI
SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
İHALE İLANI
İHALE İLANI
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MUŞ İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ
İHALE İLANI
İHALE İLANI
İHALE İLANI
İHALE İLANI
İHALE İLANI
İHALE İLANI
İHALE İLANI
İHALE İLANI
MUŞ İL ÖZEL İDARESİ
İHALE İLANI
İHALE İLANI
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MUŞ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
İHALE İLANI
İHALE İLANI
SGK MUŞ İL MÜDÜRLÜĞÜ
İHALE İLANI
İHALE İLANI
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MUŞ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
İHALE İLANI
İHALE İLANI
İHALE İLANI MUŞ İL ÖZEL İDARESİ Muş Merkez Cevizlidere ve İnardı Köylerine Sanat Yapıları Yapımı İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda
İHALE İLANI
İHALE İLANI
İHALE İLANI
Muş İl Gazetesi
20.04.2019
DOLAR
5.6964
EURO
6.3027
Muş için namaz vakitleri
İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsi
05:40 07:23 12:26 14:52 17:10 18:40
Çok Okunanlar
Çok Yorumlananlar
Ne irfandır veren Ahlâka yükseklik ne vicdandır, Fazilet Hissi insanlarda ancak Allah korkusundandır.

M.AKİF ERSOY
1916 Kığı`nın Kurtuluşu
1922 Lozan Konferansının Başlaması Kığı
1922 İpsalanın Kurtuluşu
2006 Çocuk Hakları Günü