İHALE İLANI

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MUŞ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

2.7.2020 08:42:43

MUŞ BULANIK GAZİ İLKOKULU VE MALAZGİRT SUPHAN ANADOLU LİSESİ Z-KÜTÜPHANE KURULUMU VE DONATIM İŞİ mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN                                                                 : 2020/332637

1-İdarenin

a) Adı                                                              : MUŞ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ- MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

b) Adresi                                                          : Kültür Mahallesi İstasyon Caddesi Hükümet Konağı Kat 2 1 49100 Merkez MUŞ MERKEZ/MUŞ

c) Telefon ve faks numarası                               : 4362121012 - 4362121012

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı                                                              : MUŞ BULANIK GAZİ İLKOKULU VE MALAZGİRT SUPHAN ANADOLU LİSESİ Z-KÜTÜPHANE KURULUMU VE DONATIM İŞİ

b) Niteliği, türü ve miktarı                                   : 1- MUŞ BULANIK GAZİ İLKOKULU Z-KÜTÜPHANE KURULUMU VE DONATIMI (70 METREKARE) 2- MUŞ MALAZGİRT SUPHAN ANADOLU LİSESİ Z-KÜTÜPHANE KURULUMU VE DONATIMI (80 METREKARE)

Ayrıntılı bilgiye EKAP´ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer                       : MUŞ BULANIK GAZİ İLKOKULU MUŞ MALAZGİRT SUPHAN ANADOLU LİSESİ

ç) Süresi/teslim tarihi                                        : MUŞ BULANIK GAZİ İLKOKULU MUŞ MALAZGİRT SUPHAN ANADOLU LİSESİ

d) İşe başlama tarihi                                         : Sözleşme imzalandıktan sonra 5 iş günü içinde işe başlanacaktır.

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati               : 10.07.2020 - 14:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TOPLANTI SALONU

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI DESTEK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

DERS KİTAPLARI VE YAYIMLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ZENGİNLEŞTİRİLMİŞ KÜTÜPHANE (Z-KÜTÜPHANE) KURULUMU VE DONATIMINA İLİŞKİN TEKNİK ŞARTNAME (VERSİYON 6) GÖRE :

İhaleye girecek firmalardan resmi kurumlar hariç, ihale konusu Z-Kütüphane işi veya benzer işlere ait  " İş Deneyim Belgesi"ni ihale teklif ekinde sunacaklardır.

(İş Deneyim Belgesi Teklif edilen bedelin en az %50 oranında olacaktır.)

İstekli tarafından, teklif ekinde sunulan, İş Deneyim Belgesinin kontrolünü yapmak için EKAP´a numarası- sayısı işlenecektir.

 4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerine ilişkin bilgiler,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:

Z-KÜTÜPHANE KURULUM İTİBARİYLE EN AZ İKİ (2) YIL YERİNDE GARANTİ KAPSAMI İÇİNDE OLUP, HERHANGİ BİR ARIZA VEYA BAKIM ONARIM HİZMETLERİ YÜKLENİCİ FİRMA TARAFINDAN ÜCRETSİZ OLARAK YAPILACAKTIR.

4.3.2.

4.3.2.1. Standarda ilişkin belgelere ait bilgiler:

Üreticinin (Yüklenicinin) İSO 9001 Kalite Standarları ve İSO 14001 Çevresel Koruma Sistemlerine Uyum standartları Sertifikası olacaktır.

Yüklenici,  üretici/distribütör firmadan alınan PVC´nin teknik özelliklerini içeren bir belge ile PVC Analiz Raporunu ve VOC Emülsiyon Test Sertifikasını İDARE´ye ihale esnasında teslim edecektir. Birer örneğini de işin yapımı esnasında ilgili okul müdürlüğüne elden verecektir. İki yıllık süre içerisinde herhangi bir problem yaşanması durumunda, PVC´nin teknik özelliklerini içeren belge, analiz raporu ve sertifika değerlerine uygun PVC ile ücretsiz olarak değiştirilmesi yüklenici firma  tarafından (15) gün içerisinde gerçekleştirilecektir.

 4.3.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:

Yüklenici firma numunelerini veya ürünlere ait özellikleri belirten kataloglarını ihale tarih ve saatinden en geç bir gün sonra   ihale komisyonuna teslim edilmesi gerekmektedir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3´ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İ.N:103

 
Anahtar Kelimeler: İHALE, İLANI
İrtibat Hattımız

İRTİBAT HATTIMIZ:

0436 212 85 35

Başlangıç Tarihi
Bitiş Tarihi
Muş İl Gazetesi
25.06.2020
DOLAR
7.8761
EURO
9.2874
Muş için namaz vakitleri
İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsi
05:40 07:23 12:26 14:52 17:10 18:40
Çok Okunanlar
Çok Yorumlananlar
Kötü adın çirkinliği harften, deniz suyunun acılığı kap?tan değildir?

Mevlana
1860 İlk Hususi Tercuman-ı Ahval`in çıkması