İHALE İLANI

MUŞ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ MUŞ MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN TAŞINMAZ İHALE İLANI

17.8.2020 09:59:25
 MUŞ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ
MUŞ MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN TAŞINMAZ  İHALE İLANI 
SATIŞ İHALESİ YAPILACAK TAŞINMAZLAR 
Sıra No Taşınmaz Numarası Takbis Zemin Numarası İli  İlçesi Mahallesi Ada Parsel  Cilt No Sayfa No Yüzölçümü (m²) Cinsi Arsa Payı / Paydası Bağ. Böl. No Kat Hisse Oranı Daire Bürüt Yüzölçümü (m²) Tahmini Satış Bedeli (TL) Geçici Teminat Bedeli (TL) Fiili Durumu İhale Tarihi İhale Saati
1 49010118049 106293909 Muş Merkez Kültür 52 110 74 7236 1.131,89 Mesken 10/100 1 zemin Tam 100 80.000,00  8.000,00 Boş 01.09.2020 09:30
2 49010118050 106293910 Muş Merkez Kültür 52 110 74 7237 1.131,89 Mesken 10/100 2 zemin Tam 100 80.000,00  8.000,00 Boş 01.09.2020 09:50
3 49010118051 106293911 Muş Merkez Kültür 52 110 74 7238 1.131,89 Mesken 10/100 3 1 Tam 100 90.000,00  9.000,00 Dolu 01.09.2020 10:10
4 49010118052 106293912 Muş Merkez Kültür 52 110 74 7239 1.131,89 Mesken 10/100 4 1 Tam 100 90.000,00  9.000,00 Dolu 01.09.2020 10:30
5 49010118053 106293913 Muş Merkez Kültür 52 110 74 7240 1.131,89 Mesken 10/100 5 2 Tam 100 90.000,00  9.000,00 Dolu 01.09.2020 10:50
6 49010118054 106293914 Muş Merkez Kültür 52 110 74 7241 1.131,89 Mesken 10/100 6 2 Tam 100 90.000,00  9.000,00 Dolu 01.09.2020 14:00
7 49010118055 106293915 Muş Merkez Kültür 52 110 74 7242 1.131,89 Mesken 10/100 7 3 Tam 100 90.000,00  9.000,00 Dolu 01.09.2020 14:20
8 49010118056 106293916 Muş Merkez Kültür 52 110 74 7243 1.131,89 Mesken 10/100 8 3 Tam 100 90.000,00  9.000,00 Dolu 01.09.2020 14:40
9 49010118051 106293917 Muş Merkez Kültür 52 110 74 7244 1.131,89 Mesken 10/100 9 4 Tam 100 80.000,00  8.000,00 Dolu 01.09.2020 15:00
10 49010118057 106293918 Muş Merkez Kültür 52 110 74 7245 1.131,89 Mesken 10/100 10 4 Tam 100 80.000,00  8.000,00 Dolu 01.09.2020 15:20
11 49010100231 5892663 Muş Merkez Kültür 86 16 10 976 1.389,24 Mesken .2/29 34 6 Tam 100 60.000,00  6.000,00 Dolu 01.09.2020 15:40
1- Yukarıdaki tablodabelirtilen taşınmazların 2886 sayılı kanunun 45. maddesine göre satış ihaleleri Muş Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü  Binası Zafer Mahallesi Erzurum yolu üzeri 18/B  Merkez/Muş adresindeki  binasında bulunan ihale salonunda komisyon huzurunda belirtilen gün ve saatte  yapılacaktır.        
2- Satış ihaleleri  yapılacak taşınmazlara ilişkin şartname ve ekleri Muş Milli Emlak Müdürlüğünde ücretsiz olarak görülebilir.        
3- İhaleye katılacak isteklilerin aşağıda belirtilen belgeleri  ihale başlama saatine kadar İhale Komisyon Başkanlığına teslim etmeleri veya iadeli taahhütlü posta yoluyla ulaştırmaları gerekmekte olup, posta ile yapılacak müracatlarda teklifin 2886 D.İ.K 37 inci maddesine uygun olarak hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır, postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.        
  a) Yasal yerleşim yeri belgesi,        
  b) Tebligat için Türkiye´de adres gösterir belge (Adres beyanı),        
  c) Gerçek Kişilerin T.C. Kimlik numarası, Tüzel Kişilerin ise Vergi Kimlik numarası,        
  d) Geçici Teminata ilişkin belge (Geçici Teminat Makbuzu, Mevduat veya Katılım Bankalarının verecekleri 2886 sayılı  Devlet İhale Kanununa göre düzenlenmiş ve İlgili Banka şubesince verilen teminat mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerinin de gösterildiği süresiz Teminat Mektubu, Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler),        
  e) Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise, yukarıdaki (b) ve (d) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belge.         
4-4706 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin dördüncü fıkrası ile 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 17 nci maddesinin dördüncü fıkrasının (p) bendi gereğince, mülkiyeti Hazineye ait kamu konutlarının satış ve devir işlemleri ve bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler, vergi, resim ve harçtan müstesnadır. Satışı yapılan kamu konutu, satış tarihini takip eden yıldan itibaren beş yıl süre ile emlak vergisine tâbi tutulmaz.        
 5-  (1) Kat mülkiyeti veya kat irtifakı kurulan kamu konutlarından ihalenin yapıldığı tarihte; adlarına görev, sıra ve hizmet tahsisli kamu konutu tahsis edilen (şartlı tahsisler dahil) ve fiilen konutta oturanlar öncelikli alım hakkına sahiptir.
      (2) Öncelikli alım hakkı sahibinin kamu konutunu satın almak istemediğini bildirmesi, süresi içerisinde herhangi bir bildirimde bulunmaması ya da yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde, en yüksek teklifi veren istekli tarafından satış bedeli peşin veya Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen şekilde en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla iki yılda ve taksitlerle kanunî faizi ile birlikte ödenebilir.
      (3) Öncelikli alım hakkı sahibinin; kamu konutunu satın almak istemesi ve süresi içerisinde satış bedelini peşin olarak ödemesi veya peşinatı ödeyerek Taksitli Satış Sözleşmesini imzalaması halinde bu durum İhalede en yüksek teklifi veren isteklisine bildirilir.
      (4) Bedelin yetkili kredi kuruluşlarından kredi temin edilerek ödenmek istenilmesi halinde, alıcı tarafından kredi kuruluşu ile yapılan kredi sözleşmesi veya kredi açıldığına dair kredi kuruluşunun resmî yazısı verilir ve kredi kuruluşu tarafından bedel ilgili muhasebe biriminde açılacak emanet hesabına aktarılması halinde İdarece, tapu müdürlüklerine kredi kuruluşu lehine ipotek tesis edilmesi ve alıcı adına tescil işleminin yapılması hususu yazıyla bildirilir. 
       
6- Listedeki DOLU olarak belirtilen bağımsız bölümlerde ön alım hakkına sahip fiilen oturanlar bulunmakta olup, detaylı bilgi ilgili Müdürlükden alınabilir.         
7-  Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.              
8- Bu ihaleye ilişkin bilgiler www.mus.csb.gov.tr. adresinden öğrenilebileceği gibi,Türkiye genelindeki ihale bilgileri www.milliemlak.gov.tr adresinden de öğrenilebilir.                                                          
BİLGİ İÇİN İLETİŞİM TELEFONU : (436) 216 10 70                                                                                                                                        İLAN OLUNUR.        Anahtar Kelimeler: İHALE, İLANI
İrtibat Hattımız

İRTİBAT HATTIMIZ:

0436 212 85 35

Başlangıç Tarihi
Bitiş Tarihi
Muş İl Gazetesi
25.06.2020
DOLAR
8.6584
EURO
10.1456
Muş için namaz vakitleri
İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsi
05:40 07:23 12:26 14:52 17:10 18:40
Çok Okunanlar
Çok Yorumlananlar
Resüller, Nebiler miras bırakmaz, onların bıraktıkları, sadakadır

Hz. Muhammed
622 Peygamberimizin(s.a.v.) Mekkede`den hicretle Medine`ye girişi
1663 Uyvar Kalesi`nin fethi
1922 Bolvadin`in kurtuluşu
2006 Yaprak dökümünün başlaması.