MŞÜ, AKADEMİSYEN ALIM DUYURUSU YAYINLADI

Muş Alparslan Üniversitesinden yapılan duyuruda “Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri ile bu Kanuna dayanılarak, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca yayınlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, Muş Alparslan Üniversitesi Öğretim Üyesi Kadrolarına Yükseltilme ve Atanma Yönergesinde belirtilen kriterlerini sağlamış olmak koşuluyla öğretim üyesi alınacağı resmi web sitesinde duyuruldu. Muş Alparslan Üniversitesi (MŞÜ), “Adayların, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48´inci maddesinde belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir” ibareleri kullanıldı.

Başvuru Şartları

Muş Alparslan Üniversitesi web sayfasında yayınlanan duyuruda “Profesör kadroları daimi statüde olup adayların başvurmak istedikleri birim ve anabilim dalını belirten dilekçelerine özgeçmişlerini, Doçentlik belgesinin onaylı örneğini, 2 adet fotoğrafını, nüfus cüzdanının onaylı fotokopisini, bilimsel çalışma ile yayınlarını ve bu yayınlara yapılan atıfların listelerini, eğitim- öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde biten ve devam eden yüksek lisans ve doktora çalışmalarının listelerini içeren 1 (bir) adet dosyayı basılı olarak, 5 (beş) adet dosyayı elektronik ortamda (CD/Flash Bellek) şahsen veya posta yolu ile Rektörlük Personel Daire Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir. Adaylar başvurularında yayınlarından birini başlıca araştırma eseri olarak gösterecekler. Adayların, doçentlik unvanını aldıktan sonra en az beş yıl, açık bulunan profesörlük kadrosu ile ilgili bilim alanında çalışmış olduklarını belgelendirmeleri gerekmektedir. Doçent kadroları daimi statüde olup adayların başvurmak istedikleri birim ve anabilim dalını belirten dilekçelerine; özgeçmişlerini, doçentlik belgesinin onaylı örneğini, 2 adet fotoğrafını, nüfus cüzdanının onaylı fotokopisini, bilimsel çalışma ve yayınlarını, eğitim-öğretim faaliyetlerini ve yönetimlerinde biten ve devam eden yüksek lisans ve doktora çalışmalarının listelerini içeren 1 (bir) adet dosyayı basılı olarak, 3 (üç) adet dosyayı elektronik ortamda (CD/Flash Bellek) şahsen Rektörlük Personel Daire Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir. Doktor Öğretim Üyesi kadroları için başvuracak adayların, başvurmak istedikleri birim ve anabilim dalını belirten dilekçelerine; özgeçmişlerini, doktora belgesinin onaylı örneğini, 2 adet fotoğrafını, nüfus cüzdanının onaylı fotokopisini, bilimsel çalışma ve yayınlarını içeren 1 (bir) adet dosyayı basılı olarak, 3 (üç) adet dosyayı elektronik ortamda (CD/Flash Bellek) şahsen Dekanlık veya Müdürlüğe başvurmaları gerekmektedir.  Adayların; Muş Alparslan Üniversitesi Öğretim Üyesi Kadrolarına Yükseltilme ve Atanma Yönergesi´nde başvuracakları unvana ait formları eksiksiz doldurup, her sayfası imzalı olacak şekilde dosyalarına eklemeleri zorunludur. Adayların mecburi hizmet yükümlülüğünün bulunmadığına dair belgeyi müracaat sırasında ilgili birime vermeleri gerekmektedir. Profesör ve Doçent unvanına sahip öğretim üyeleri sahip olduğu unvanlardan daha alt unvanlı kadrolara başvuramazlar.

Bir aday birden fazla kadroya başvuramaz. Aksi takdirde tüm başvuruları geçersiz sayılır.

Yabancı ülkelerde alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylandığına dair belgelerin müracaat dosyasına eklenmesi gerekmektedir” ifadeleri yer aldı.

Genel Ve Özel Şartlar

Kadrolara başvuru yapacak olan adaylar için genel ve özel şartların belirtildiği duyuruda;

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

2- ALES´ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. ALES puanı geçerlilik süresi sınav sonuç tarihinden itibaren 5 (beş) yıldır. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin başvuru belgeleri ekinde muafiyet durumlarını kanıtlamaları halinde ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.

3- Adayların Lisans transkriptleri ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamasında aşağıdaki esaslara göre değerlendirilecektir: Transkriptlerde sadece dörtlük not sistemi olması halinde Yükseköğretim Kurulunun eşdeğerlik tablosu kullanılacaktır.

Transkriptlerde sadece yüzlük not sistemi olması halinde yüzlük not kullanılacaktır. Transkriptlerde sadece beşlik not sistemi olması halinde Yükseköğretim Kurulunun eşdeğerlik tablosu kullanılacaktır. Transkriptte hem dörtlük hem yüzlük not sistemi olması halinde adayın mezun olduğu dönemde üniversitenin resmi not sistemi dörtlük ise Yükseköğretim Kurulunun eşdeğerlik tablosu kullanılacaktır. Transkriptte hem beşlik hem yüzlük not sistemi olması halinde adayın mezun olduğu dönemde üniversitenin resmi not sistemi beşlik ise Yükseköğretim Kurulunun eşdeğerlik tablosu kullanılacaktır.

4- Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak veya lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programlardan mezun olmak şartı aranır.

5- Meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarındaki öğretim görevlisi kadrolarına başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak ya da lisans mezunu olup belgelendirmek kaydıyla alanında en az iki yıl tecrübe sahibi olmak şartı aranır.

6- Meslek Yüksekokullarında ilan edilen kadrolar yabancı dil şartından muaftır.

7- Devlet Yükseköğretim Kurumlarının Araştırma Görevlisi Kadrolarına Başvurularda Tezli Yüksek lisans, Doktora veya Sanatta Yeterlik Eğitimi Öğrencisi Olmak Şartı Aranır.

8- Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak gerekir.

9- Lisansüstü eğitim öğrencilik azami süresi dolan ve ilgili Yönetmelikler gereğince azami süreleri yeniden başlayanlar ile azami sürelerinin dolması nedeniyle kadro ile ilişkileri kesilen araştırma görevlileri ilan edilen araştırma görevlisi kadrolarına müracaat edemezler.

10- Araştırma Görevlisi Kadrolarına 2547 sayılı Kanunun 50/d maddesine göre atama yapılacaktır.

11- “İlanda Aranan Özel Şartlar”da belirtilen özelliklere sahip olmak gerekmektedir.

Başvuruda İstenilen Belgeler

Başvuru Formu (Üniversitemiz web sayfası mevzuat ve formlar kısmından temin edilecektir.)

Lisans ve Yüksek Lisans Diploması

Lisans ve Yüksek Lisans Transkript belgesi

Doktora belgesi (İlan özel şartında istendiği takdirde)

ALES Sonuç belgesinin çıktısı,

Yabancı Dil belgesi (Lisans eğitimi veren birimler ile Rektörlük kadrolarına başvuracak adaylar için)

Nüfus cüzdan fotokopisi.

Özgeçmiş,

Askerlik durum belgesi,

Adli Sicil Belgesi (En geç 1 (bir) aylık),

Son altı ay içerisinde çekilmiş 1 (bir) adet vesikalık fotoğraf,

“İlanda Aranan Özel Şartlar”da istenen belgeleri, başvuru dosyanıza eklemeniz gerekmektedir.

Önemli Hususlar

1-Adaylar son başvuru tarihi mesai saati bitimine kadar şahsen veya posta ile başvuruda bulunacaklardır. Süresi içinde yapılmayan başvurular, eksik belgeli dosyalar ve postadaki gecikmeler ile internet üzerinden yapılacak başvurular işleme alınmayacaktır. 2-Adaylar aynı ilan dönemi içerisinde özel şartlarını taşıdığı sadece bir ilana başvurabilecektir. Birden fazla ilana başvurusu bulunduğu tespit edilen adayların başvuruları iptal edilecektir.

3-Askerlik belgesi, Adli Sicil Belgesi ve diplomaların, başvuru sırasında “E-Devlet çıktısı kabul edilmektedir.

4-Yurtdışından alınmış diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin kabul edildiğini gösterir belgenin, müracaat dosyasına eklenmesi gerekmektedir.

5-Üniversite sınav takviminde zorunlu hallerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Üniversite web sayfasından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetindedir. Kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmaz” ibareleri yer aldı.